I. DANE HANDLOWE

Właścicielem sklepu internetowego musclestore.pl jest Piotr Szeniawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Muscle Store - Piotr Szeniawski
01-139 Warszawa
ul. Górczewska 27/35 lok. U14


wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl
Tel.505 20 60 64
biuro@musclestore.pl
NIP 522-237-89-02
REGON 140314916
Numer rachunku bankowego: 22 1910 1048 2756 9538 2199 0001

II. ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  a) Sprzedającym – należy przez to rozumieć Piotra Szeniawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Muscle Store” Piotr Szeniawski w Warszawie, ul. Górczewska 27/35 lok. U14, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl
  b) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
  c) Sklep – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedającego w swoim portalu internetowym pod adresem www.musclestore.pl sklep internetowy;
  d) Produkty – należy przez to rozumieć towary będące w aktualnej ofercie handlowej Sklepu;
2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego, za pośrednictwem sklepu internetowego, sprzedaży Produktów Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie www.musclestore.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

§ 2


Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.musclestore.pl przed złożeniem zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie internetowym. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 3


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie internetowym.
3. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
5. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy zamówienie zostało przez podmiot mający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji Sprzedający nawiąże kontakt z Kupującym poprzez dane kontaktowe wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Kupującego będącego konsumentem w formularzu zamówienia w takiej sytuacji Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
6. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.
7. W ramach rejestracji Kupującego w Sklepie internetowym Kupujący zobowiązany będzie podać następujące informacje:
  a) nazwisko i imię Kupującego,
  b) adres zameldowania Kupującego na pobyt stały,
  c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2,
  d) adres poczty elektronicznej Kupującego.
Dane wymienione w pkt. a)- d) powyżej są danymi niezbędnymi do zawarcia Umowy oraz do jej realizacji przez Sprzedającego.
8. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia.
9. Umowa jest zrealizowana przez Sprzedającego z upływem terminu wskazanego w § 6 poniżej.
10. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Kupującego.

§ 4


1.Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowienia ust. 1 nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli
Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, Sprzedający powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy konsumentem a Sprzedającym uważana jest za niezawartą.
3. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub, gdy Sprzedający otrzymał należność za zamówienie.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 (od dwóch do siedmiu) dni roboczych.
5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego terminy realizacji zamówień określone w ust. 2 i 3 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 5


1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu internetowego i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Sklepu internetowego.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 6


1. Sprzedający realizuje zamówienia Produktów w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące sposoby realizacji zamówienia Produktów:
  a) za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – w takim przypadku orientacyjny termin dostawy wynosi 2-3 (dwa-trzy) dni robocze liczone od momentu realizacji zamówienia,
3. Koszty przesyłki Produktów pokrywa Kupujący. W przypadku wysyłki:
  b) za pośrednictwem firmy kurierskiej – stawka opłaty za przesyłki do wartości zamówienia 300 zł wynosi 9,90 zł, a stawka opłaty za przesyłki za pobraniem do wartości zamówienia 300 zł  – 14,90 zł.
4. W przypadku zamówienia Produktów przekraczających łącznie wartość 300 (trzysta) złotych brutto koszty przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej obciążają Sprzedającego.
5. W przypadku zamówienia Produktów przekraczających łącznie wartość 100 (sto) złotych brutto koszty przesyłki na terenie m. st. Warszawy obciążają Sprzedającego.
6. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Sprzedający po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Produktów zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia. Po wpłynięciu kwoty tytułem zapłaty ceny, Sprzedający dostarcza Kupującemu zamówione Produkty w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 3 terminy dostarczenia zamówionych publikacji mogą ulec wydłużeniu, o czym zobowiązany jest poinformować Kupującego.
7. Wskazane w ust. 2 powyżej terminy dostarczenia zamówionych Produktów mają charakter orientacyjny. Sprzedający oświadcza, że nie ponosi wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w tym w szczególności w sytuacji, gdy opóźnienie jest wynikiem zachowania podmiotu dostarczającego zamówienie tj. Poczty Polskiej lub podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Postanowienia zdania pierwszego oraz zdania drugiego niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku, gdy Kupującym jest osoba posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
8. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia Produktów w ciągu 2 (dwóch) godzin od chwili jego złożenia, przesyłając anulację pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedającego: sklep@musclestore.pl.

§ 7

1. Dostępne są następujące formy płatności za Produkty:
  a) przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,
  b) przelewem bankowym na rachunek Sklepu internetowego – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego,
  c) kartą kredytową - należność pobierana jest w chwili akceptacji transakcji przez operatora płatności.
2. Wybór formy płatności należy do Kupującego.

IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

§ 8

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.
3.Kupujący posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dotyczącej Publikacji wymaga oświadczenia Kupującego złożonego na piśmie, wysłanego w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@musclestore.pl. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych Publikacji bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki.
4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
5. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.
6. Poucza się, że stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W świetle art. 10 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru, o którym mowa w ust 5 powyżej, zwrotów zakupionych Produktów należy dokonywać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Pocztą Polską: na podany poniżej adres: ul. Szobera 6 m 147, 010318 Warszawa, z dopiskiem: ZWROT.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, do przesyłki zawierającej zwracany Produkt Kupujący zobowiązany jest dołączyć ksero otrzymanego od Sprzedającego paragonu lub faktury VAT.
9. Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedającego, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane tylko z odesłaniem towaru.

V.REKLAMACJE

§ 9

1. Reklamacje dotyczące wad zakupionych Produktów należy zgłosić Sprzedającemu nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia odebrania przesyłki. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@musclestore.pl z dopiskiem REKLAMACJA.
2. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Produkty, będące przedmiotem reklamacji należy, nie później niż w ciągu kolejnych 2 dni odesłać na koszt Sprzedającego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub pocztą polską, na podany poniżej adres: ul. Szobera 6 m 147, 010318 Warszawa, z dopiskiem: REKLAMACJA ZWROT. Wszystkie zwroty wysłane po 10 grudnia będą rozliczone w styczniu kolejnego roku.
3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Kupujący zgłasza, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kupującym przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
4. Do przesyłki należy dołączyć ksero otrzymanego paragonu lub faktury VAT oraz opis reklamowanej cechy zakupionego Produktu.
5. Koszty przesyłki reklamowanych Produktów ponosi Sprzedający.
6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Sprzedający zwróci się do Kupującego z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Kupującego.
7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 6, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
8. W razie niezajęcia przez Sprzedającego żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedającego za zasadną.
9. Jeżeli reklamacja okaże się być uzasadniona, uszkodzony Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy egzemplarz Produktu, a jeśli będzie to niemożliwe, z uwagi na brak Produktu objętego, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego zaoferuje w zamian inny towar dostępny w tym czasie.
10. W przypadku wymiany Produktu, koszty związane z dostawą Produktu ponosi Sprzedający.
11. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia zrealizowania przez Sprzedającego obowiązku wydania Produktu nie podlegają rozpatrzeniu przez Sprzedającego.

§ 10

1. W przypadku, gdy Kupujący jest podmiotem posiadającym status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowień § 9 powyżej nie stosuje się. W takiej sytuacji stosuje się zapisy § 10 ust. 2 – 10 niniejszego Regulaminu.
2. Kupujący ma prawo składać reklamacje związane z wadami i usterkami Produktów oraz sposobem realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
3. Kupujący może złożyć reklamację:
  a. pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: ul. Górczewska 27/35 lok. U14, 01-139 Warszawa
  b. telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej www.musclestore.pl,
  c. drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego: sklep@musclestore.pl,
  d. ustnie do protokołu w siedzibie Sprzedającego - ul. Górczewska 27/35 lok. U14, 01-139 Warszawa.
4. Za dzień wniesienia reklamacji:
  a. pisemnej - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Sprzedającego,
  b. telefonicznej - przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Sprzedającego,
  c. drogą elektroniczna - przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,
  d. ustnie do protokołu - przyjmuje się datę sporządzenia protokołu.
5. Po wniesieniu reklamacji Kupujący otrzymuje niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni - pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wcześniejszego uwzględnienia reklamacji zgodnie z wnioskiem Kupującego, Sprzedający jest zwolniony z obowiązku potwierdzania jej wniesienia.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Kupującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
7. Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Kupującego.
8. Jeżeli reklamacja złożona przez Kupującego nie zostanie uwzględniona w całości lub w części, Kupujący może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Kupujący ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego również przed wyczerpaniem drogi postępowania reklamacyjnego.
9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający uczyni zadość wszystkim roszczeniom Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
10. W przypadku wymiany Produktu, koszty związanie z dostawą nowego Produktu ponosi Sprzedający.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

§ 11

1. Sprzedający zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedającego.
2. Administratorem zbioru danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
5. Sprzedający nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
6. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje prawidłowe wykonywanie przez Sprzedającego umowy zawartej z Klientem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Produktów w Sklepie internetowym stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia na stronie internetowej www.musclestore.pl i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
3. Sprzedający uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
  a. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  b. zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  c. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  d. siły wyższej,
  e. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Sprzedającego w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.
4. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Sprzedający zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.musclestore.pl. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez Sprzedającego zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na Produkty złożonych przez Klientów po wejściu w życie tych zmian.
5. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu internetowego i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;
  b. problemy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedający przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  c. korzystanie ze Sklepu internetowego przez Kupującego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego.
6. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu zdarzeń opisanych w ust. 5 nie mają do niego zastosowania.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.